Ewaluacja 2022. Wstęp

SEDN

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

 • przedstawienie założeń ewaluacji 2022,
 • wyjaśnienie warunków koniecznych do spełnienia by podmiot był ewaluowany,
 • wyjaśnienie kluczowych pojęć związanych z ewaluacją m.in. liczba N, slot.

Adresaci:

Jest on dedykowany głównie osobom bezpośrednio zaangażowanym w ewaluację podmiotów nauki i szkolnictwa wyższego:

 • Kierownikom dyscyplin,
 • Koordynatorom dyscyplin,
 • Importerom publikacji w PBN,
 • oraz innym osobom zaangażowanym w proces ewaluacji jakości działalności naukowej.
Uczestnik kursu powinien mieć podstawowe informacje na temat działania podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki.

Czas trwania:

około 4 godziny zegarowe

Certyfikat:

Tak

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

Lekcja: Wstęp

 • Czym jest ewaluacja jakości działalności naukowej?
 • Najważniejsze zmiany
 • Akty prawne i inne dokumenty określające cele i zasady ewaluacji
 • Kim jest pracownik prowadzący działalność naukową?
 • Co się kryje pod pojęciem "działalność naukowa"?
 • Komisja Ewaluacji Nauki
 • Kategorie naukowe (A+, A, B+, B lub C)
 • Pytania sprawdzające

Lekcja: Podmiot w ewaluacji

 • Kiedy podmiot objęty jest ewaluacją?
 • Minimum 12
 • Liczba N
 • Jak wylicza się liczbę N?
 • Studium przypadku 1.
 • Studium przypadku 2.
 • Osoby spełniające warunki ewaluacji
 • Pytania sprawdzające

Lekcja: Trzy kryteria oceny w procesie ewaluacji

 • Co jest brane pod uwagę w kryteriach oceny?
 • Pytania sprawdzające

Lekcja: Sloty oraz limity osiągnięć publikacyjnych

 • Koszyk autora
 • Modyfikator za dyscyplinę nieewaluowaną w podmiocie
 • Wartość punktowa koszyka
 • Ogólny limit slotów w dyscyplinie dla podmiotu – liczba 3N
 • Liczba udziałów jednostkowych możliwa do umieszczenia w koszyku autora
 • Limit na monografie dla pracownika
 • Limit monografii i redakcji monografii dla podmiotu
 • Limit za publikacje osób niezaliczanych do N
 • Dodatkowy limit monografii i artykułów dla podmiotu w ewaluacji 2022
 • Przykład 1: Wyliczanie slotów do wypełnieni
 • Przykład 2: Liczba slotów za okres krótszy niż okres objęty ewaluacją
 • Przykład 3: Liczba slotów wynosząca poniżej jedności
 • Wyjątek: Uczestnicy szkoły doktorskiej
 • Pytania sprawdzające

Lekcja: Sankcje

 • Czym są sankcje?
 • Sankcja 1: Pracownik nie ma żadnych osiągnięć publikacyjnych w czasopiśmie z wykazu ani w wydawnictwie z wykazu bądź osiągnięć artystycznych
 • Sankcja 2: Sankcja za niezaliczenie do liczby N w co najmniej jednej z dyscyplin w żadnym podmiocie
 • Sankcja 3: Sankcja za brak oświadczenia o dyscyplinach
 • Wyjątek

Lekcja: Zakończenie

 • Przepływ danych o podmiotach, ich pracownikach i rezultatach prowadzonej działalności naukowej
 • Podsumowanie kursu
 • Test końcowy
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.