Regulamin serwisu

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 PT.
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony, w tym warunki korzystania
  z usług oferowanych za pośrednictwem Strony.
 3. Podmiotem prowadzącym Stronę jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 188b (dalej: OPI PIB).
 4. Strona dedykowana jest dla potrzeb związanych z działalnością szkoleniową, jaką prowadzi OPI PIB w ramach zadania zleconego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki (dalej: minister). Działalność ta realizowana jest na rzecz użytkowników systemów informatycznych dostarczanych przez ministra jednostkom systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w związku z wykonywanymi zadaniami związanymi z ustalaniem i realizacją polityki naukowej państwa.
 5. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.szkolenia.opi.org.pl w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, korzystającego ze Strony.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia, pisane wielką literą, jeżeli z treści Regulaminu wyraźnie nie wynika inaczej, mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO,
 2. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie www.szkolenia.opi.org.pl,
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 5. OPI PIB – Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (00-608), al. Niepodległości 188b, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127372, REGON 006746090, NIP 525-000-91-40,
 6. PT – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.),
 7. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.szkolenia.opi.org.pl,
 8. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.),
 9. Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony.

3. Zasady korzystania ze Strony

 1. Strona funkcjonuje na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 3. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację postanowień Regulaminu przez Użytkownika.

4. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z treścią Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 2. Zabronione jest w szczególności:
  1. podawanie w ramach korzystania ze Strony nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub Danych osobowych,
  2. rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie,
  3. naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych OPI PIB, jej pracowników, osób z nią powiązanych lub osób trzecich,
  4. dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  5. ingerowanie w działanie Strony, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia OPI PIB lub Użytkowników.

5. Wymagania techniczne i pliki cookies

 1. W celu korzystania ze Strony konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, urządzeniu mobilnym) Użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony (pliki sesyjne).
 3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie lub aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:
  1. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
  2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  3. Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 5. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zbieranych przez Stronę określa załącznik do Polityki prywatności.

6. Usługa zapisu na szkolenie

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze strony ma możliwość zapisu na szkolenie oferowane przez OPI PIB na stronie www.szkolenia.opi.org.pl. Istnieje możliwość zgłoszeń indywidualnych, jak również zgłoszenia grupy uczestników reprezentujących instytucję.
 2. Użytkownik wypełniający formularz zobowiązany jest do jego wypełnienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez poszczególne pola formularza oraz zgodnie ze stanem faktycznym.
 3. Zapisy na szkolenia realizowane są za pośrednictwem dedykowanego do zapisów formularza umieszczonego na stronie, wypełnienia odpowiednich pól w formularzu i kliknięcia przycisku “wyślij zgłoszenie”.
 4. Użytkownik otrzyma na adres podany w formularzu maila potwierdzającego zgłoszenie na szkolenie.
 5. W przypadku szkoleń stacjonarnych liczba dostępnych miejsc będzie podawana w formularzu zgłoszenia.
 6. Oferta dostępnych szkoleń jest na bieżąco aktualizowana i dostępna na stronie Serwisu.

7. Usługa zapytania o szkolenie dedykowane

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony, ma możliwość złożenia zapytania o szkolenie dedykowane za pośrednictwem umieszczonego na Stronie w tym celu formularza.
 2. Użytkownik wypełniający formularz zobowiązany jest do jego wypełnienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez poszczególne pola formularza oraz zgodnie ze stanem faktycznym.
 3. Przesłanie zapytania o szkolenie dedykowane wymaga wypełnienia przez Użytkownika odpowiednich pól w formularzu i kliknięcia przycisku „wyślij zgłoszenie”.
 4. Przesłanie zapytania następuje nieodpłatnie. OPI PIB zastrzega sobie prawo nieodpowiadania na wszystkie przesyłane zapytania.
 5. Użytkownik otrzyma na adres podany w formularzu maila potwierdzającego wysłanie zapytania o szkolenie dedykowane.
 6. Korzystanie z usługi jest dobrowolne.

8. Dane osobowe

 1. W odniesieniu do Danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony, funkcję Administratora pełni OPI PIB.
 2. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych zawiera Polityka prywatności.

9. Kontakt

 1. OPI PIB dokłada należytej staranności w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Strony. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Strony na adres: szkolenia@opi.org.pl
 2. Użytkownik korzystający z usług ma prawo składania reklamacji dotyczących tych usług na adres: szkolenia@opi.org.pl
 3. Zgłoszenia i reklamacje, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez OPI PIB odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.
 4. OPI PIB może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 5. Odpowiedzi na zgłoszenie lub reklamację OPI PIB udzieli w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.

10. Odpowiedzialność

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację.
 2. OPI PIB nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od OPI PIB.

11. Zmiana Regulaminu

 1. OPI PIB zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu, zamieszczonym na Stronie.
 3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na Stronie.

12. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, PT, UŚUDE oraz RODO.