Regulamin szkoleń OPI PIB

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady organizacji szkoleń oraz udziału w szkoleniach prowadzonych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy (dalej: OPI PIB) dla instytucji zewnętrznych.
 2. Komórką odpowiedzialną za organizację i prowadzenie szkoleń jest Zespół szkoleń OPI PIB (dalej: Zespół szkoleń).
 3. Przedmiotem szkoleń są systemy informatyczne wytwarzane i administrowane przez OPI PIB.
 4. Szkolenia są adresowane do użytkowników systemów OPI PIB, przede wszystkim do nauczycieli akademickich oraz osób niebędących nauczycielami akademickimi – pracowników administracyjnych uczelni wyższych, instytutów badawczych i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego.
 5. Udział w szkoleniu prowadzonym przez Zespół szkoleń jest równoznaczny z zapoznaniem się i zgodą na niniejszy regulamin.
 6. Aktualna wersja regulaminu jest publikowana na stronie szkolenia.opi.org.pl.

2. Definicje

 1. Uczestnik – osoba biorąca udział w szkoleniu w charakterze słuchacza. Osoba ta może zapisać się na szkolenie samodzielnie lub, za swoją zgodą, zostać zapisana przez inną osobę ze swojej instytucji.
 2. Zgłaszający – osoba, która dokonuje zapisu siebie i/lub innych osób ze swojej instytucji na szkolenie za pośrednictwem formularza zgłoszenia. Osoba ta może, ale nie musi być Uczestnikiem szkolenia.
 3. Zamawiający – osoba, która w imieniu swojej instytucji kieruje do Zespołu szkoleń zapytanie o szkolenie dedykowane za pośrednictwem formularza zapytania.

3. Rodzaje szkoleń

 1. OPI PIB prowadzi następujące rodzaje szkoleń
  1. szkolenia standardowe – szkolenia, których ofertę przygotowuje Zespół szkoleń i na które Uczestnicy mogą się zapisać;
  2. szkolenia dedykowane – szkolenia przeznaczone dla grupy pracowników z instytucji Zamawiającego, którego szczegóły są ustalane wspólnie z Zamawiającym.

4. Szkolenia standardowe

 1. Szkolenia standardowe mogą mieć następujące formy:
  1. szkolenia stacjonarne – odbywają się przy bezpośrednim udziale trenera i Uczestników;
  2. szkolenia on-line – odbywają się za pośrednictwem sieci Internet.
 2. OPI PIB może oferować szkolenia na zasadzie:
  1. terminu gwarantowanego – oznacza to, że szkolenie we wskazanym terminie odbędzie się bez względu na liczbę Uczestników;
  2. terminu zwykłego – oznacza to, że szkolenie we wskazanym terminie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników, określonej dla danego szkolenia.
 3. Aktualna oferta szkoleń standardowych jest prezentowana na stronie internetowej szkolenia.opi.org.pl.
 4. Zapisy na szkolenia standardowe odbywają się za pośrednictwem formularza zgłoszenia, dostępnego na stronie internetowej szkolenia.opi.org.pl. Istnieje możliwość zgłoszeń indywidualnych bezpośrednio przez Uczestników, jak również zgłoszenia grupy Uczestników reprezentujących instytucję. W celu sfinalizowania zapisu na szkolenie, należy kliknąć w link potwierdzający, który Zgłaszający otrzyma w wiadomości e-mail. Zgłaszający jest zobowiązany przekazać informacje o szkoleniu zgłoszonym przez siebie Uczestnikom. Zgłaszający jest zobowiązany do zapoznania Uczestników z treścią regulaminu.
 5. Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń znajdują się w Regulaminie serwisu.
 6. Zapisy na szkolenie odbywają się w ramach określonego dla danego szkolenia limitu miejsc.
 7. Zespół szkoleń może odmówić udziału w szkoleniu osobie, która nie jest użytkownikiem systemów OPI PIB.
 8. Zapisy na szkolenie są możliwe najpóźniej na 2 dni przed dniem szkolenia (przykładowo, jeśli szkolenie ma się odbyć 10 września, zapisy są możliwe do 8 września do godz. 23:59).
 9. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu nie później niż na 3 dni przed terminem szkolenia (przykładowo, jeśli szkolenie ma się odbyć 10 września, Uczestnik może zrezygnować najpóźniej 7 września do godz. 23:59). W takim samym terminie Uczestnik może zgłosić zastępstwo przez inna osobę. W tym celu należy napisać e-mail na adres szkolenia@opi.org.pl.
 10. Zespół szkoleń informuje Zgłaszającego, że szkolenie nie odbędzie się z powodu braku minimalnej liczby Uczestników na 5 dni przed terminem szkolenia (przykładowo, jeśli szkolenie ma się odbyć 10 września, Zgłaszający zostanie poinformowany o nieodbyciu się szkolenia 5 września). Informacja zostanie przekazana Zgłaszającemu e-mailem na adres podany w formularzu zgłoszenia. Zgłaszający jest zobowiązany poinformować o tym fakcie zgłoszonych przez siebie Uczestników. Postanowienie to nie ma zastosowania do terminów gwarantowanych.
 11. W wyjątkowych okolicznościach, w szczególności takich, jak choroba lub niemożność dotarcia na miejsce szkolenia przez trenera, jeżeli nie ma możliwości zastępstwa, szkolenie w danym terminie może zostać odwołane z przyczyn leżących po stronie OPI PIB. Osoby zgłaszające Uczestników na szkolenie zostaną poinformowane niezwłocznie o odwołaniu szkolenia telefonicznie lub e-mailem. Zgłaszający jest zobowiązany poinformować o tym fakcie zgłoszonych przez siebie Uczestników.

5. Szkolenia dedykowane

 1. Instytucje mogą kierować zapytania dotyczące zorganizowania szkolenia poprzez formularz zapytania o szkolenie dedykowane dostępny na stronie internetowej szkolenia.opi.org.pl. W celu sfinalizowania zapytania, należy kliknąć w link potwierdzający, który Zamawiający otrzyma w wiadomości e-mail. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Regulaminie serwisu.
 2. Otrzymanie zapytania przez Zespół szkoleń rozpoczyna rozmowy na temat szkolenia dedykowanego. W ich trakcie Zespół szkoleń i Zamawiający omawiają możliwość przeprowadzenia szkolenia zgodnie z parametrami podanymi w zapytaniu lub proponowane są rozwiązania alternatywne. Otrzymanie zapytania nie zobowiązuje Zespołu szkoleń do przeprowadzenia szkolenia o parametrach wskazanych w zapytaniu. Szkolenie jest przeprowadzane w uzgodnionym terminie, jeśli Zespół szkoleń i Zamawiający ustalą wszystkie szczegóły szkolenia.
 3. Potwierdzeniem poczynionych ustaleń jest korespondencja mailowa.
 4. Uczestnikami szkolenia dedykowanego mogą być przedstawiciele więcej niż jednej instytucji.
 5. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Zespołowi szkoleń zanonimizowane, zbiorcze dane o Uczestnikach szkolenia, takie jak liczba Uczestników, przynależność do grupy zawodowej, role posiadane w systemach OPI PIB, których dotyczy szkolenie. Dane te są gromadzone przez Zespół szkoleń dla celów statystycznych.
 6. W wyjątkowych okolicznościach w szczególności takich, jak choroba lub niemożność dotarcia na miejsce szkolenia przez trenera, jeżeli nie ma możliwości zastępstwa, szkolenie w danym terminie może zostać odwołane z przyczyn leżących po stronie OPI PIB. Zamawiający zostanie poinformowany niezwłocznie o odwołaniu szkolenia telefonicznie lub e-mailem. Zespół szkoleń uzgodni z Zamawiającym inny termin szkolenia.
 7. Zamawiający może z ważnych przyczyn odwołać szkolenie nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia (przykładowo, jeśli szkolenie ma się odbyć 10 września, Zamawiający może odwołać szkolenie najpóźniej 3 września do godz. 23:59). W tym celu należy napisać e-mail na adres szkolenia@opi.org.pl.

6. Koszty i organizacja

 1. Szkolenia standardowe:
  1. Organizatorem szkoleń standardowych jest OPI PIB.
  2. Udział w szkoleniach standardowych jest bezpłatny dla uczestników.
  3. Koszty organizacji szkolenia, w tym koszty materiałów szkoleniowych, ponosi OPI PIB.
  4. OPI PIB nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem Uczestników na szkolenie, noclegiem ani wyżywieniem.
  5. Szkolenia odbywają się w siedzibie OPI PIB lub w innym miejscu wskazanym w ofercie szkolenia.
 2. Szkolenia dedykowane
  1. Organizatorem szkolenia dedykowanego jest Zamawiający. Organizator jest odpowiedzialny za rekrutację Uczestników, przekazanie im niezbędnych informacji na temat szkolenia, w tym zapoznanie ich z regulaminem, a także przekazanie informacji o odwołaniu szkoleniu.
  2. Zespół szkoleń ustala szczegóły szkolenia z Zamawiającym oraz zapewnia bezpłatne przeprowadzenie szkolenia przez trenera OPI PIB.
  3. Udział w szkoleniach jest bezpłatny dla uczestników. Zasady pokrywania kosztów związanych z udziałem w szkoleniu, w szczególności dojazdem Uczestników na szkolenie, noclegiem i wyżywieniem ustala Organizator.
  4. Organizator zapewnia:
   • salę z nagłośnieniem,
   • sprzęt komputerowy,
   • wskaźnik laserowy i pilot do zmiany slajdów,
   • dostęp do sieci Internet.
  5. Organizator zapewnia ciepłe napoje oraz wodę dla trenerów OPI PIB.
  6. Jeżeli uczestnikami szkolenia dedykowanego są przedstawiciele więcej niż jednej instytucji, to organizatorem szkolenia jest ta instytucja, która skierowała zapytanie do Zespołu szkoleń. Jest ona również odpowiedzialna za komunikację z Zespołem szkoleń i prowadzenie rozmów dotyczących szczegółów szkolenia.

7. Własność intelektualna i prawo do wizerunku

 1. Zakazane jest utrwalanie przebiegu szkoleń w formie audio lub video.
 2. Wszelki materiały szkoleniowe wykorzystywane i udostępniane w trakcie lub po szkoleniu (prezentacje multimedialne, podręczniki użytkownika, nagrania webinarów itp.) stanowią własność OPI PIB i podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnicy mogą je wykorzystywać wyłącznie na swoje potrzeby związane z korzystaniem z systemów OPI PIB. Zakazane jest modyfikowanie oraz komercyjne wykorzystywanie materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe przedstawiają stan systemów OPI PIB na dzień przeprowadzenia szkolenia.

8. Kontakt

 1. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem należy kontaktować się e-mailem na adres: szkolenia@opi.org.pl.