Moduł Osoby ubiegające się o stopień doktora

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora oraz zakresem gromadzonych w nim danych.

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się rejestrowaniem osób ubiegających się stopień doktora oraz wprowadzaniem, aktualizowaniem i archiwizowaniem danych tych osób. Użytkownicy ci muszą posiadać w systemie rolę INST_PR_DOKTORANCI. Szkoleniem mogą być zainteresowani również użytkownicy, którzy posiadają dostęp do modułu na zasadzie podglądu, a zatem mają nadaną rolę INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD. 

Czas trwania:

1,5 godziny zegarowej. 

Certyfikat:

Tak.

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

  • Harmonogram wdrożeń dotyczących (szeroko rozumianych) procesów awansowych w POL-onie 
  • Osoby podlegające rejestracji w module Osoby ubiegające się o stopień doktora; „starzy” a „nowi” doktoranci 
  • Rejestracja osoby ubiegającej się o stopień doktora 
  • Nowe podejście do wprowadzania danych w module (dokument poprawny/niepoprawny) 
  • Kształcenie doktorantów 
  • Rozprawa doktorska 
  • Postępowanie awansowe osoby ubiegającej się o stopień doktora 
  • Zatrudnienie doktoranta 
  • Pytania uczestników 
Brak miejsc