Moduł Studenci część 1 – Rejestracja studenta 2024-04-04

POL-on

Data szkolenia:

4 kwietnia

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Studenci w POL-on 2.0 (ścieżki rejestracji za pomocą interfejsu/GUI) oraz zakresem gromadzonych danych o studentach i ich studiach.

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on 2.0, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się rejestrowaniem studentów oraz wprowadzaniem i aktualizowaniem ich danych. Użytkownicy ci muszą posiadać w systemie rolę INST_PR_WS. Szkoleniem mogą być zainteresowani również użytkownicy, którzy mają dostęp do modułu na zasadzie podglądu, a zatem mają nadaną rolę INST_PR_WS_PODGLAD.

Czas trwania:

około 2,5 godz.

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 • Wprowadzenie
 • Podstawy prawne - terminy rejestracji i zakres danych
 • Wygląd i zawartość modułu
  • Wyszukiwanie studenta i filtry zestawienia
 • Podstawowe scenariusze rejestracji studenta (GUI/interfejs)
  • Student posiadający obywatelstwo polskie
  • Student nieposiadający obywatelstwa polskiego
   • Podstawa przyjęcia na studia i kształcenia cudzoziemca
   • Podstawa zwolnienia z opłat cudzoziemca
  • Rejestracja na uruchomienie a rejestracja bez podziału na kierunki
 • Zmiana biznesowa a korekta danych studenta​ (prezentacja na systemie)
   • Poprawa błędów (dane osobowe)​
   • Zmiana danych osobowych​
   • Otrzymanie numeru PESEL​
   • Otrzymanie obywatelstwa polskiego​​
   • Korekta uruchomienia
  • Rejestracja na studia międzydziedzinowe
 • Dodatkowe funkcjonalności
  • Pobranie wyfiltrowanych danych do pliku
  • Widok tabelaryczny
 • Strefa wsparcia
 • Pytania
Szkolenie już się odbyło - Zobacz aktualną ofertę szkoleń POL-on.