Moduł Studenci 2023-04-03

POL-on

Data szkolenia:

3 kwietnia

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Studenci w POL-on 2.0 (ścieżki rejestracji za pomocą interfejsu/GUI) oraz zakresem gromadzonych danych o studentach i ich studiach.

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on 2.0, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się rejestrowaniem studentów oraz wprowadzaniem i aktualizowaniem ich danych. Użytkownicy ci muszą posiadać w systemie rolę INST_PR_WS. Szkoleniem mogą być zainteresowani również użytkownicy, którzy posiadają dostęp do modułu na zasadzie podglądu, a zatem mają nadaną rolę INST_PR_WS_PODGLAD.

Czas trwania:

około 2,5 godz.

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 • Podstawy prawne - terminy rejestracji i zakres danych
 • Wygląd i zawartość modułu
  • Wyszukiwanie studenta i filtry zestawienia
 • Podstawowe scenariusze rejestracji studenta (GUI/interfejs)
  • Student posiadający obywatelstwo polskie
  • Student nieposiadający obywatelstwa polskiego
   • Podstawa przyjęcia na studia i kształcenia cudzoziemca
   • Podstawa zwolnienia z opłat cudzoziemca
  • Rejestracja na uruchomienie a rejestracja bez podziału na kierunki
  • Rejestracja na studia międzydziedzinowe
  • Pomoc materialna (zasady przyznawania i reguły kontrolne)
 • Zmiana biznesowa a korekta danych studenta
  • Poprawa błędów (dane osobowe)
  • Zmiana danych osobowych
  • Otrzymanie numeru PESEL
  • Otrzymanie obywatelstwa polskiego
 • Aktualizacja danych dotyczących przebiegu studiów
  • Dodanie semestru
  • Dodanie kolejnych studiów
  • Skreślenie z listy studentów
   • Student w procedurze skreślenia
  • Zakończenie studiów
   • Dodatkowe numery dyplomów
  • Usunięcie studiów
 • Korekta uruchomienia
 • Raport historii danych (pdf)
 • Usunięcie studenta z wykazu
 • Inne (wybrane) scenariusze
 • Duplikaty studentów
 • Pytania uczestników

Informacje podstawowe

 • on-line [Teams]

 • 3 kwietnia 2023

 • 09:30 - 12:30


Zgłaszający